Hình ảnh LM Bề trên Đan Viện Xito Thánh Giuse ở Lucerne Valley dâng lễ tạ ơn tại CĐVN ở Westminster

Xin xem o trang nay.


Leave a Reply